Trang Tuyển sinh Đại học Đồng Tháp
Địa chỉ 783, Phạm Hữu Lầu, P.6, Tp.Cao Lãnh, Đồng Tháp

CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:Sư phạm Âm nhạc

CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH  ĐÀO TẠO

Ngành đào tạo: Sư phạm Âm nhạc (Music Education)
Trình độ đào tạo: Đại học
 
1. Vị trí làm việc của người học sau tốt nghiệp     
- Có khả năng làm việc, giảng dạy bộ môn Âm nhạc ở các cấp học phổ thông, các khoa Sư phạm Âm nhạc của các các tr¬ường sư phạm, các trường Nghệ thuật và Văn hoá - nghệ thuật; 
- Có khả năng làm việc tại các cơ sở giáo dục, phòng giáo dục các tỉnh và thành phố trên cả nước, các đoàn nghệ thuật, các cơ quan văn hóa có nội dung hoạt động âm nhạc quần chúng và chuyên nghiệp. 
2. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi ra trường
- Có khả năng tự học và nghiên cứu để nâng cao trình độ về ngành Âm nhạc và các ngành có liên quan;
- Tiếp tục học các chương trình sau đại học như: Thạc sĩ, Tiến sĩ.
3. Mục tiêu đào tạo
- Có khả năng giảng dạy bộ môn Âm nhạc trong các trường phổ thông, các khoa Sư phạm Âm nhạc của các trường sư phạm, các trường Nghệ thuật và Văn hóa - nghệ thuật;
- Có khả năng làm công tác đoàn, đội ở trường phổ thông và các cơ sở đào tạo khác.                   
4. Chuẩn đầu ra
4.1. Về kiến thức
4.1.1. Kiến thức đại cương 
Vận dụng được những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; các kiến thức về tin học, ngoại ngữ cơ bản và chuyên ngành trong giải quyết các vấn đề của cuộc sống, học tập và lao động nghề nghiệp.
4.1.2. Kiến thức cơ sở nhóm ngành
Vận dụng các kiến thức về tâm lí học, giáo dục học, nghệ thuật học, phương pháp nghiên cứu khoa học trong học tập, nghiên cứu và giảng dạy Âm nhạc.
4.1.3. Kiến thức cơ sở ngành
Người học nắm vững những kiến thức âm nhạc trình độ đại học do Bộ GD&ĐT quy định như: Lí thuyết âm nhạc cơ bản, Lịch sử âm nhạc thế giới và Việt Nam, Âm nhạc cổ truyền.
4.1.4. Kiến thức chuyên ngành
- Người học nắm vững những kiến thức âm nhạc có hệ thống trình độ đại học do Bộ GD&ĐT quy định như: Thanh nhạc, Phương pháp học đàn phím điện tử, Hát hợp xướng, Phân tích tác phẩm, Hòa âm, Chỉ huy… để vận dụng kiến thức vào trong thực tế hoạt động nghề nghiệp, giảng dạy âm nhạc ở các cấp học phổ thông, các khoa Sư phạm Âm nhạc của các trường sư phạm, các trường Nghệ thuật và Văn hoá - nghệ thuật, các cơ sở có hoạt động âm nhạc ở các địa phương;
- Sử dụng được kiến thức cơ bản, toàn diện để xây dựng kế hoạch giảng dạy âm nhạc; Có năng lực tổ chức các hoạt động về dạy và học âm nhạc; Có khả năng thể hiện các ca khúc nghệ thuật, diễn tấu được các bản nhạc soạn cho đàn phím điện tử; Có nghiệp vụ dạy học âm nhạc ở các cấp học phổ thông và trình độ cao đẳng, đại học;
 - Trợ giúp cho các cơ quan quản lí giáo dục về công tác dạy học âm nhạc; Có khả năng đóng góp vào phong trào âm nhạc chung, đồng thời biết phát hiện, bồi dưỡng, tạo điều kiện phát triển cho những học sinh có năng khiếu âm nhạc.
4.1.5. Kiến thức nghiệp vụ sư phạm
- Nhận diện được bức tranh tâm lí đặc trưng của học sinh, trạng thái tâm lí, từ đó đề xuất phương pháp giáo dục, dạy học phù hợp;
- Giải thích được bản chất và vai trò của giáo dục đối với sự phát triển con người và xã hội, biết các công việc của người giáo viên Âm nhạc đối với lớp học của mình;
- Vận dụng các kiến thức về lí luận dạy học nói chung vào quá trình dạy học của bộ môn và có khả năng sử dụng thành thạo các phương tiện công nghệ trong dạy học Âm nhạc;
- Lựa chọn, vận dụng được các phương pháp dạy học, phương tiện dạy học phù hợp mục tiêu, nội dung dạy học, đối tượng, hình thức tổ chức dạy học;
- Thực hành vận dụng các kĩ thuật dạy học phù hợp đặc trưng môn Âm nhạc theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh;
- Vận dụng những hiểu biết về một số vấn đề chuyên sâu của nghệ thuật âm nhạc Việt Nam, các nước trong khu vực và thế giới vào học tập, nghiên cứu; đáp ứng yêu cầu dạy học Âm nhạc ở trường phổ thông.
4.1.6. Kiến thức thực tập
- Hiểu và vận dụng được qui trình của các đợt kiến tập, thực tập sư phạm theo yêu cầu của trường phổ thông;
- Vận dụng được phương pháp nghiên cứu và giảng dạy Âm nhạc trong thực tiễn nghề nghiệp.
4.2. Kĩ năng nghề nghiệp và phẩm chất cá nhân
4.2.1. Kĩ năng nghề nghiệp
4.2.1.1. Kĩ năng tìm hiểu đối tượng và môi trường giáo dục
- Vận dụng kiến thức tâm lí học, giáo dục học, lí luận dạy học… vào quá trình dạy học và khảo sát đối tượng dạy học;
- Vận dụng các kiến thức xã hội, khảo sát môi trường giáo dục (đặc điểm địa phương, cha mẹ HS…) phục vụ cho việc xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục.
4.2.1.2. Kĩ năng xây dựng mục tiêu, lập kế hoạch dạy học, giáo dục
- Sử dụng các thông tin về đối tượng và môi trường giáo dục, xây dựng mục tiêu, lập kế hoạch dạy học, giáo dục phù hợp đối tượng dạy học và môi trường giáo dục;
- Sử dụng các thông tin trong kế hoạch dạy học, lựa chọn được phương pháp, phương tiện dạy học, công cụ hỗ trợ phù hợp từng bài học;
- Lập được kế hoạch công tác chủ nhiệm lớp, công tác Đoàn, Đội (tổng phụ trách), giáo dục, quản lí người học.
4.2.1.3. Kĩ năng tổ chức và triển khai kế hoạch dạy học, giáo dục
- Dựa vào kế hoạch dạy học, xác định được các hình thức tổ chức dạy học, phương pháp dạy học phù hợp mục tiêu, nội dung, đối tượng dạy học;
- Tổ chức được các hoạt động dạy học đa dạng phù hợp các đối tượng khác nhau, vận dụng cách thức hướng dẫn học sinh tự học phù hợp môn học;
- Kết hợp được các hoạt động giáo dục trong quá trình dạy học môn học, trong và
 ngoài nhà trường.
4.2.1.4. Kĩ năng đánh giá kết quả học tập của người học, đánh giá cải tiến việc dạy học, giáo dục
- Lập được kế hoạch kiểm tra đánh giá thường xuyên, đánh giá tổng kết trong quá trình dạy học;
- Thiết kế được các bài kiểm tra đánh giá theo những mục đích, mục tiêu phù hợp nhằm đánh giá sự tiến bộ của học sinh;
- Dựa vào kế hoạch dạy học, giáo dục, lập được bản ghi chép, đánh giá cải tiến việc dạy học, giáo dục; lập được kế hoạch đánh giá kết quả của từng hoạt động giáo dục;
- Xây dựng, quản lí và sử dụng hồ sơ dạy học.
4.2.1.5. Kĩ năng tự học, tự nghiên cứu, phát triển chuyên môn, nghề nghiệp
Lập được kế hoạch tự học, tự nghiên cứu phát triển chuyên môn, nghề nghiệp phù hợp bản thân và môi trường làm việc.
4.2.1.6. Khả năng lập luận tư duy và giải quyết vấn đề
Phát hiện và hình thành được vấn đề nghiên cứu, phân tích và đề xuất được giải pháp phù hợp thực tiễn dạy học.
4.2.1.7. Khả năng nghiên cứu và khám phá kiến thức
Cập nhật kiến thức, tổng hợp tài liệu, xây dựng nguồn tài liệu tham khảo, hỗ trợ dạy học môn học Âm nhạc.
4.2.1.8. Khả năng tư duy theo hệ thống
Đánh giá được bối cảnh lịch sử, văn hóa dân tộc và bối cảnh toàn cầu đối với giáo dục nói chung, dạy học âm nhạc nói riêng từ đó có những thích ứng kịp thời nhằm phát triển nghề nghiệp chuyên môn.
4.2.2. Kĩ năng mềm
4.2.2.1. Các kĩ năng cá nhân
- Có khả năng tự học và học tập suốt đời;
- Thu thập và tổng hợp tài liệu, quản lí thời gian, thích ứng với sự thay đổi...
4.2.2.2. Làm việc theo nhóm
- Có khả năng thành lập nhóm, xây dựng và triển khai kế hoạch làm việc của nhóm, chấp nhận sự khác biệt vì mục tiêu chung;
- Thay đổi nhóm để thích ứng với hoàn cảnh.
4.2.2.3. Quản lí môi trường dạy và học
Có khả năng ra quyết định, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện, kiểm tra các hoạt động trong trường, trong lớp phụ trách.
4.2.2.4. Kĩ năng giao tiếp
Có khả năng thuyết trình, giao tiếp hiệu quả giữa các cá nhân, giao tiếp bằng văn bản hoặc email.
4.2.2.5. Các kĩ năng mềm khác
- Kĩ năng nghe, nói, đọc, viết đạt trình độ B1 theo khung tham chiếu chuẩn của Châu Âu;
- Sử dụng được tin học văn phòng cơ bản và tin học chuyên ngành Âm nhạc phù hợp công việc chuyên môn.
4.2.3. Phẩm chất đạo đức cá nhân
4.2.3.1. Phẩm chất đạo đức cá nhân
- Có các phẩm chất đạo đức cá nhân tốt, biết chia sẻ với người học và đồng nghiệp, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, những quy định của địa phương, quy định về nhiệm vụ, quyền của nhà giáo; 
 - Kiên trì, có ý thức trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tự tin, chủ động, linh hoạt, say mê công việc.
4.2.3.2. Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp
- Có phẩm chất chính trị, đạo đức nhà giáo;
- Yêu nghề, yêu học sinh, nhiệt tình trong công tác;
- Tác phong chuyên nghiệp, thể hiện tác phong mẫu mực của người giáo viên.
4.2.3.3. Phẩm chất đạo đức xã hội
- Thực hiện tốt các chức năng xã hội của giáo dục, tích cực đóng góp phát triển giáo dục để giáo dục thực sự là động lực phát triển xã hội, có khả năng giữ mối liên hệ thường xuyên giữa nhà trường và gia đình, xã hội; 
 - Có tinh thần dân tộc, hiểu biết về văn hóa dân tộc Việt Nam; 
 - Có ý thức về an ninh quốc phòng toàn dân, thể hiện lập trường vững vàng và  sẵn sàng tham gia bảo vệ Tổ quốc.
4.3. Mức tự chủ và trách nhiệm
Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đổi với nhóm.
Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định.
Tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân.
Lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động.
Năng lực thực hành và phát triển nghề nghiệp
4.4.1. Năng lực thực hành nghề nghiệp
- Người học hát đúng nhạc và lời các bài hát, đàn được các ca khúc trong chương trình trung học cơ sở, đệm được các ca khúc thông dụng ở mức độ khá trở lên;
- Người học dàn dựng được các chương trình văn nghệ phục vụ hội diễn ở trường phổ thông và hội thi văn nghệ quần chúng;
- Sử dụng một số phương pháp, công nghệ cơ bản, hiện đại để tiến hành các công việc chuyên môn về nghiên cứu và dạy học Âm nhạc.
4.4.2. Năng lực phát triển nghề nghiệp
- Cập nhật kiến thức, đề xuất các ý tưởng cải tiến việc dạy học môn học, viết và phổ biến các sáng kiến kinh nghiệm cho môn học, hình thành các ý tưởng nghiên cứu hoặc tham gia các đề tài nghiên cứu phù hợp với chuyên môn;
- Tham dự các khóa đào tạo, hội thảo chuyên đề để nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn.
 
Tuyển sinh 2020
Đóng
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?