Cao đẳng - Đại học chính quy: (0277) 3882258.
Liên thông - Bằng 2 - Từ xa: (0277) 3882884.
Sau đại học: (0277) 3881622.
dhdt@dthu.edu.vn
783, Phạm Hữu Lầu, P.6, Tp.Cao Lãnh, Đồng Tháp
CÁC NGÀNH CÓ MÃ TỔ HỢP LIÊN QUAN
Logo

1. Giáo dục Mầm non (CĐ)

Mã ngành: 51140201

Mã tổ hợp: C19,C20,M00,M05

Chỉ Tiêu tuyển 112

Logo

2. Giáo dục Công dân

Mã ngành: 7140204

Mã tổ hợp: C00,C19,D01,D14

Chỉ Tiêu tuyển 20

Logo

3. Giáo dục Chính trị

Mã ngành: 7140205

Mã tổ hợp: C00,C19,D01,D14

Chỉ Tiêu tuyển 20

Logo

4. Giáo dục Mầm non

Mã ngành: 7140201

Mã tổ hợp: C19,C20,M00,M05

Chỉ Tiêu tuyển 314

Logo

5. Sư phạm Ngữ văn

Mã ngành: 7140217

Mã tổ hợp: C00,C19,D14,D15

Chỉ Tiêu tuyển 89

Logo

6. Sư phạm Lịch sử

Mã ngành: 7140218

Mã tổ hợp: C00,C19,D09,D14

Chỉ Tiêu tuyển 20

Logo

7. Quản lý văn hóa

Mã ngành: 7229042

Mã tổ hợp: C00,C19,C20,D14

Chỉ Tiêu tuyển 40

Logo

8. Việt Nam học

Mã ngành: 7310630

Mã tổ hợp: C00,C19,C20,D01

Chỉ Tiêu tuyển 90

Logo

9. Công tác xã hội

Mã ngành: 7760101

Mã tổ hợp: C00,C19,C20,D14

Chỉ Tiêu tuyển 40

Liên Hệ