Cao đẳng - Đại học chính quy: (0277) 3882258.
Liên thông - Bằng 2 - Từ xa: (0277) 3882884.
Sau đại học: (0277) 3881622.
dhdt@dthu.edu.vn
783, Phạm Hữu Lầu, P.6, Tp.Cao Lãnh, Đồng Tháp
CÁC NGÀNH CÓ MÃ TỔ HỢP LIÊN QUAN
Logo

1. Giáo dục Tiểu học

Mã ngành: 7140202

Mã tổ hợp: C01,C03,C04,D01

Chỉ Tiêu tuyển 604

Logo

2. Giáo dục Công dân

Mã ngành: 7140204

Mã tổ hợp: C00,C19,D01,D14

Chỉ Tiêu tuyển 20

Logo

3. Giáo dục Chính trị

Mã ngành: 7140205

Mã tổ hợp: C00,C19,D01,D14

Chỉ Tiêu tuyển 20

Logo

4. Sư phạm Tiếng Anh

Mã ngành: 7140231

Mã tổ hợp: D01,D13,D14,D15

Chỉ Tiêu tuyển 223

Logo

5. Ngôn ngữ Trung Quốc

Mã ngành: 7220204

Mã tổ hợp: C00,D01,D14,D15

Chỉ Tiêu tuyển 250

Logo

6. Tâm lý học giáo dục

Mã ngành: 7310403

Mã tổ hợp: A00,C00,C19,D01

Chỉ Tiêu tuyển 50

Logo

7. Việt Nam học

Mã ngành: 7310630

Mã tổ hợp: C00,C19,C20,D01

Chỉ Tiêu tuyển 90

Logo

8. Quản trị kinh doanh

Mã ngành: 7340101

Mã tổ hợp: A00,A01,D01,D10

Chỉ Tiêu tuyển 150

Logo

9. Kinh doanh quốc tế

Mã ngành: 7320120

Mã tổ hợp: A00,A01,D01,D10

Chỉ Tiêu tuyển 40

Logo

10. Tài chính - Ngân hàng

Mã ngành: 7340201

Mã tổ hợp: A00,A01,D01,D10

Chỉ Tiêu tuyển 90

Logo

11. Kế toán

Mã ngành: 7340301

Mã tổ hợp: A00,A01,D01,D10

Chỉ Tiêu tuyển 200

Logo

12. Quản lý công

Mã ngành: 7340403

Mã tổ hợp: A00,A01,C15,D01

Chỉ Tiêu tuyển 40

Liên Hệ