Cao đẳng - Đại học chính quy: (0277) 3882258.
Liên thông - Bằng 2 - Từ xa: (0277) 3882884.
Sau đại học: (0277) 3881622.
dhdt@dthu.edu.vn
783, Phạm Hữu Lầu, P.6, Tp.Cao Lãnh, Đồng Tháp
NGÀNH TUYỂN SINH
Logo

1. Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Mã ngành: 7510605

Mã tổ hợp: A00,A01,D01,D10

Chỉ Tiêu tuyển 60

Logo

2. Công nghệ thực phẩm

Mã ngành: 7540101

Mã tổ hợp: A00,B00,D07,D08

Chỉ Tiêu tuyển 50

Logo

3. Kỹ thuật xây dựng

Mã ngành: 7580201

Mã tổ hợp: A00,A01,C01,D01

Chỉ Tiêu tuyển 52

Logo

4. Giáo dục Tiểu học

Mã ngành: 7140202

Mã tổ hợp: C01,C03,C04,D01

Chỉ Tiêu tuyển 604

Logo

5. Giáo dục Công dân

Mã ngành: 7140204

Mã tổ hợp: C00,C19,D01,D14

Chỉ Tiêu tuyển 20

Logo

6. Giáo dục Mầm non (CĐ)

Mã ngành: 51140201

Mã tổ hợp: C19,C20,M00,M05

Chỉ Tiêu tuyển 80

Logo

7. Giáo dục Mầm non

Mã ngành: 7140201

Mã tổ hợp: C19,C20,M00,M05

Chỉ Tiêu tuyển 384

Logo

8. Giáo dục Chính trị

Mã ngành: 7140205

Mã tổ hợp: C00,C19,D01,D14

Chỉ Tiêu tuyển 20

Logo

9. Giáo dục Thể chất

Mã ngành: 7140206

Mã tổ hợp: T00,T05,T06,T07

Chỉ Tiêu tuyển 60

Logo

10. Sư phạm Toán học

Mã ngành: 7140209

Mã tổ hợp: A00,A01,A02,A04,D90

Chỉ Tiêu tuyển 30

Logo

11. Sư phạm Tin học

Mã ngành: 7140210

Mã tổ hợp: A00,A01,A02,A04,D90

Chỉ Tiêu tuyển 125

Logo

12. Sư phạm Vật lý

Mã ngành: 7140211

Mã tổ hợp: A00,A01,A02,A04,D90

Chỉ Tiêu tuyển 20

Liên Hệ