Cao đẳng - Đại học chính quy: (0277) 3882258.
Liên thông - Bằng 2 - Từ xa: (0277) 3882884.
Sau đại học: (0277) 3881622.
dhdt@dthu.edu.vn
783, Phạm Hữu Lầu, P.6, Tp.Cao Lãnh, Đồng Tháp
CÁC NGÀNH CÓ MÃ TỔ HỢP LIÊN QUAN
Logo

1. Công nghệ thực phẩm

Mã ngành: 7540101

Mã tổ hợp: A00,B00,D07,D08

Chỉ Tiêu tuyển 50

Logo

2. Sư phạm Hóa học

Mã ngành: 7140212

Mã tổ hợp: A00,A06,B00,D07,D90

Chỉ Tiêu tuyển 20

Logo

3. Sư phạm Sinh học

Mã ngành: 7140213

Mã tổ hợp: A02,B00,B02,D08,D90

Chỉ Tiêu tuyển 20

Logo

4. Sư phạm Khoa học tự nhiên

Mã ngành: 7140247

Mã tổ hợp: A00,A02,B00,D90

Chỉ Tiêu tuyển 384

Logo

5. Khoa học môi trường

Mã ngành: 7440301

Mã tổ hợp: A00,B00,D07,D08

Chỉ Tiêu tuyển 40

Logo

6. Công nghệ sinh học

Mã ngành: 7420201

Mã tổ hợp: A00,A02,B00,D08

Chỉ Tiêu tuyển 80

Logo

7. Nông học

Mã ngành: 7620109

Mã tổ hợp: A00,B00,D07,D08

Chỉ Tiêu tuyển 40

Logo

8. Quản lý tài nguyên và môi trường

Mã ngành: 7850101

Mã tổ hợp: A00,B00,D07,D08

Chỉ Tiêu tuyển 30

Logo

9. Quản lý đất đai

Mã ngành: 7850103

Mã tổ hợp: A00,A01,B00,D07

Chỉ Tiêu tuyển 50

Liên Hệ